ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

W

ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι δικηγόροι του γραφείου μας παρέχουν εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του οικογενειακού δικαίου έχοντας επιτύχει πληθώρα, ιδιαίτερα ευνοϊκών για τους πελάτες μας, δικαστικών αποφάσεων.
Διαζύγιο, Διατροφές, Επικοινωνία
To οικογενειακό δίκαιο, το οποίο πραγματεύεται τις σχέσεις μεταξύ συζύγων και τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων, προβλέπει τρία είδη διαζυγίου:
1. Το συναινετικό διαζύγιο

Το συναινετικό διαζύγιο αποτελεί την ταχύτερη και οικονομικότερη νομική διαδικασία.

Οι  Ν. 4509/2017  και Ν. 4800/2021 άλλαξαν άρδην τη διαδικασία συναινετικής λύσης ενός γάμου.

Οι σύζυγοι απευθύνονται σε δικηγόρους για την εκπροσώπησή τους. Το δυναμικό μας επιτρέπει την εκπροσώπηση και των δύο συζύγων από δικηγόρους του γραφείου μας. Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τους συζύγους δεν καταθέτουν πλέον αίτηση συναινετικής λύσης γάμου ενώπιον Δικαστηρίου, αλλά συντάσσουν το ιδιωτικό συμφωνητικό που αφορά στη λύση του γάμου και το ιδιωτικό συμφωνητικό που αφορά στην επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή του/των τέκνου/τέκνων, εφόσον υπάρχουν, τα οποία είτε υπογράφονται από τους συζύγους και βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής τους ενώπιον ΚΕΠ είτε τα υπογράφουν οι ίδιοι οι δικηγόροι τους, εφόσον έχουν εφοδιαστεί με ειδικό πληρεξούσιο από τους συζύγους. Στη συνέχεια το ιδιωτικό συμφωνητικό ή τα ιδιωτικά συμφωνητικά, αφού παρέλθουν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή τους, κατατίθενται ενώπιον συμβολαιογράφου, ο οποίος καταρτίζει συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή.

Ειδικότερα, το τροποποιημένο άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι:

  1. Οι σύζυγοι μπορούν, με έγγραφη συμφωνία ή κοινή ψηφιακή δήλωση, να λύσουν τον γάμο τους. Η έγγραφη συμφωνία καταρτίζεται μεταξύ των συζύγων ή η κοινή ψηφιακή δήλωση υποβάλλεται από αυτούς με την παρουσία ή με ψηφιακή σύμπραξη πληρεξούσιου δικηγόρου αντίστοιχα για καθέναν από αυτούς. Όταν η συμφωνία είναι έγγραφη, υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

 

  1. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος, πρέπει με την έγγραφη συμφωνία ή την κοινή ψηφιακή δήλωση της παρ. 1 ή με άλλη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που καταρτίζεται, όπως ορίζεται στην παρ. 1, να ρυθμίζεται η κατανομή της γονικής μέριμνας και ιδίως η επιμέλεια των τέκνων, ο τόπος διαμονής τους, ο γονέας με τον οποίο διαμένουν, η επικοινωνία τους με τον άλλο γονέα και η διατροφή τους. Η ανωτέρω έγγραφη συμφωνία ή η κοινή ψηφιακή δήλωση ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) έτη και παρατείνεται αυτοδικαίως, εκτός αν κάποιος από τους δύο γονείς δηλώσει εγγράφως στον άλλο γονέα, πριν τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου, ότι δεν επιθυμεί την παράτασή της.

 

  1. α. Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και κάθε χωριστή συμφωνία για την κατανομή της γονικής μέριμνας, την επιμέλεια, τον τόπο διαμονής, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων, υποβάλλονται από τους πληρεξουσίους δικηγόρους του κάθε συζύγου μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο.

 

 β. Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παρ. 4 απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή την κοινή ψηφιακή δήλωση. Η ημερομηνία της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αυτών. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων δεν απαιτείται στην περίπτωση υποβολής κοινής ψηφιακής δήλωσης.

 

  1. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν ή εγκρίνουν με ηλεκτρονικά μέσα οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνο οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα δίδεται τον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανηλίκων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζονται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.

 

  1. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει κατατεθεί η σύσταση του γάμου, ή με ενημέρωση του ληξιαρχείου με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
2. Το διαζύγιο λόγω ισχυρού κλονισμού του γάμου (διαζύγιο κατ’ αντιδικία)

Η λύση του γάμου είναι αποτέλεσμα ισχυρών κλονιστικών γεγονότων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης και καθιστούν ανυπόφορη την περαιτέρω συνύπαρξη των μερών. Κατά το κατ’ αντιδικία διαζύγιο η λύση του γάμου επέρχεται με δικαστική απόφαση που εκδίδεται κατόπιν της άσκησης αγωγής από οποιονδήποτε από τους συζύγους ισχυρίζεται ότι ο γάμος έχει κλονιστεί ισχυρά, ακόμα δε και αν ο λόγος κλονισμού αφορά στο πρόσωπο του συζύγου που εκκινεί τη διαδικασία του διαζυγίου.

3. Το διαζύγιο λόγω διετούς διάστασης

Στην περίπτωση αυτή ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και η σχετική αγωγή μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν η διετία δεν έχει συμπληρωθεί κατά την άσκησή της, διότι αρκεί η διετία της διάστασης να έχει συμπληρωθεί κατά τον χρόνο συζήτησης της αγωγής.

Η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων ανάμεσα στους συζύγους.

 

Εκτός, όμως, από τη λύση ενός γάμου, υπάρχουν και άλλα θέματα που χρήζουν άμεσης διευθέτησης. Ενδεικτικά:
W
Η ρύθμιση της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων
W
Η διατροφή των ανηλίκων τέκνων
W
Το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια με τα τέκνα
W
Η διατροφή του/της συζύγου
W
Η διατροφή ενήλικου τέκνου
W
Η ρύθμιση της οικογενειακής στέγης (με απόφαση του Δικαστηρίου ορίζεται ποιος θα εξακολουθεί να κατοικεί στην έως πρότινος οικογενειακή στέγη)
W
Η κατανομή των κινητών πραγμάτων μεταξύ των συζύγων
W
Η συμμετοχή των συζύγων στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου κ.ά.

Επικοινωνήστε μαζί μας

2 + 3 =

Pin It on Pinterest

Μοιραστείτε