ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

W

ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι δικηγόροι του γραφείου μας παρέχουν εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του οικογενειακού δικαίου έχοντας επιτύχει πληθώρα, ιδιαίτερα ευνοϊκών για τους πελάτες μας, δικαστικών αποφάσεων.
Διαζύγιο, Διατροφές, Επικοινωνία
To οικογενειακό δίκαιο, το οποίο πραγματεύεται τις σχέσεις μεταξύ συζύγων και τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων, προβλέπει τρία είδη διαζυγίου:
1. Το συναινετικό διαζύγιο

Το συναινετικό διαζύγιο αποτελεί την ταχύτερη και οικονομικότερη νομική διαδικασία.

Ο πρόσφατα δημοσιευμένος Ν. 4509/2017 άλλαξε άρδην τη διαδικασία συναινετικής λύσης ενός γάμου.

Οι σύζυγοι απευθύνονται σε δικηγόρους για την εκπροσώπησή τους. Το δυναμικό μας επιτρέπει την εκπροσώπηση και των δύο συζύγων από δικηγόρους του γραφείου μας. Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τους συζύγους δεν καταθέτουν πλέον αίτηση συναινετικής λύσης γάμου ενώπιον Δικαστηρίου, αλλά συντάσσουν το ιδιωτικό συμφωνητικό που αφορά στη λύση του γάμου και το ιδιωτικό συμφωνητικό που αφορά στην επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή του/των τέκνου/τέκνων, εφόσον υπάρχουν, τα οποία είτε υπογράφονται από τους συζύγους και βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής τους- όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω- είτε τα υπογράφουν οι ίδιοι οι δικηγόροι τους, εφόσον έχουν εφοδιαστεί με ειδικό πληρεξούσιο από τους συζύγους. Στη συνέχεια το ιδιωτικό συμφωνητικό ή τα ιδιωτικά συμφωνητικά, αφού παρέλθουν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή τους, κατατίθενται ενώπιον συμβολαιογράφου, ο οποίος καταρτίζει συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή.

Ειδικότερα, το τροποποιημένο άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι:

«Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν τον γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον.

Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο.

Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.

Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία…».

2. Το διαζύγιο λόγω ισχυρού κλονισμού του γάμου (διαζύγιο κατ’ αντιδικία)

Η λύση του γάμου είναι αποτέλεσμα ισχυρών κλονιστικών γεγονότων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης και καθιστούν ανυπόφορη την περαιτέρω συνύπαρξη των μερών. Κατά το κατ’ αντιδικία διαζύγιο η λύση του γάμου επέρχεται με δικαστική απόφαση που εκδίδεται κατόπιν της άσκησης αγωγής από οποιονδήποτε από τους συζύγους ισχυρίζεται ότι ο γάμος έχει κλονιστεί ισχυρά, ακόμα δε και αν ο λόγος κλονισμού αφορά στο πρόσωπο του συζύγου που εκκινεί τη διαδικασία του διαζυγίου.

3. Το διαζύγιο λόγω διετούς διάστασης

Στην περίπτωση αυτή ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και η σχετική αγωγή μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν η διετία δεν έχει συμπληρωθεί κατά την άσκησή της, διότι αρκεί η διετία της διάστασης να έχει συμπληρωθεί κατά τον χρόνο συζήτησης της αγωγής.

Η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων ανάμεσα στους συζύγους.

 

Εκτός, όμως, από τη λύση ενός γάμου, υπάρχουν και άλλα θέματα που χρήζουν άμεσης διευθέτησης. Ενδεικτικά:
W
Η ρύθμιση της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων
W
Η διατροφή των ανηλίκων τέκνων
W
Το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια με τα τέκνα
W
Η διατροφή του/της συζύγου
W
Η διατροφή ενήλικου τέκνου
W
Η ρύθμιση της οικογενειακής στέγης (με απόφαση του Δικαστηρίου ορίζεται ποιος θα εξακολουθεί να κατοικεί στην έως πρότινος οικογενειακή στέγη)
W
Η κατανομή των κινητών πραγμάτων μεταξύ των συζύγων
W
Η συμμετοχή των συζύγων στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου κ.ά.

Επικοινωνήστε μαζί μας

13 + 10 =

Pin It on Pinterest

Μοιραστείτε