ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

W

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2664/1998 από την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου σε κάθε μία από τις κατά το ν. 2308/1995 κτηματογραφούμενες περιοχές αντικαθίσταται το υφιστάμενο έως τότε στις περιοχές αυτές σύστημα μεταγραφών στα κατά τόπους υποθηκοφυλακεία από το Εθνικό Κτηματολόγιο το οποίο αποτελεί σύστημα οργανωμένων σε κτηματοκεντρική βάση νομικών, τεχνικών και άλλων πληροφοριών για όλα τα ακίνητα της περιοχής κτηματογράφησης.

Με τη μεταφορά των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου στο αρμόδιο τοπικά κτηματολογικό γραφείο περαιώνεται η διαδικασία κτηματογράφησης και αρχίζει η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου με βάση τις πρώτες εγγραφές. Ως «πρώτες εγγραφές» νοούνται κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 2664/1998 εκείνες οι οποίες καταχωρίζονται ως αρχικές εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία κατά μεταφορά από τους κτηματολογικούς πίνακες.

Κτηματολόγιο
Αν οι πρώτες εγγραφές είναι ανακριβείς θα πρέπει αυτές οι εγγραφές να διορθωθούν μέσα στην παρακάτω αναφερόμενη αποσβεστική προθεσμία σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο ν. 2664/1998 και η οποία είναι διαφορετική για κάθε περίπτωση ανακριβούς εγγραφής.

Με το άρθρο 37 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10) τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του ν. 2664/1998 και συγκεκριμένα προβλέφθηκε ότι οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 4164/2013 (Α΄156), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσαν, ως εξής:

Α)
Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα στην αποκλειστική προθεσμία επτά ( 7 ) ετών.
Β)
Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης (Α) της παραγράφου αυτής είναι δεκατεσσάρων (14) ετών

Το δικηγορικό μας γραφείο, έχοντας διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία πληθώρα υποθέσεων Κτηματολογίου είναι σε θέση να σας εκπροσωπήσει σε κάθε περίπτωση που αφορά σε ακίνητό σας σχετικά με το Κτηματολόγιο.

Με γνώση, συνέπεια και σοβαρότητα ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

W
Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998
W
Αίτηση αναγνωριστική κυριότητας άρθρου 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998
W
Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος
W
Ενστάσεις κ.ά.

Επικοινωνήστε μαζί μας

5 + 4 =

Pin It on Pinterest

Μοιραστείτε